Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

1% podatku – 100% serca – przekaż swój 1% podatku na Caritas naszej diecezji

1% podatku – 100% serca to coroczna prośba Caritas naszej diecezji, by wspierać działania charytatywne i dobroczynne w postaci 1% podatku z naszych PITów. Zachęcamy, by wpisać KRS naszej Caritas (226818).

Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały liczne dzieła Caritas w ciągu całego roku.

Warto być dobrym! Oddaj 1% na Caritas!

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest największą organizacją pożytku publicznego w województwie lubuskim działającą od ponad 30 lat. Przez cały rok pomagamy biednym, potrzebującym, dzieciom, osobom starszym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym. Jesteśmy obecni z oferowaną pomocą niemal we wszystkim sytuacjach kryzysowych na naszyj terenie. Ludzie są dla nas najważniejsi. Poprzez posługę naszych pracowników i ponad 2000 wolontariuszy niesiemy realną pomoc, nadzieję na lepsze jutro i nadzieję każdego dnia.

Jak wykorzystamy 1%

Dochód w ramach akcji 1% podatku- 100% serca przeznaczymy na:

  • Indywidualną pomoc w leczeniu i rehabilitacji 
  • Organizację wakacji letnich dla dzieci z ubogich rodzin.
  • Działalność placówek dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji
  • Dystrybucję pomocy rzeczowej i żywnościowej na teren naszej diecezji
  • Rozwój i promocja wolontariatu głównie poprzez prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze
  • Prowadzenie Schroniska Aktywizujacego dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonej Górze
  • Remont i prowadzenie Schroniska Caritas dla bezomnych w Żukowicach
  • Działalność łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w Zielonej Górze

Więcej o nas

Nadrzędnym celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do zadań Caritas jako organizacji pożytku publicznego należy: 1) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania, 2) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów oraz innych osób i grup społecznych będących w potrzebie, 3) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) ochrona i promocja zdrowia, 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, 7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 11) wypoczynek dzieci i młodzieży, 12) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego, 13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 16) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 17) promocja i organizacja wolontariatu, 18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego, 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 20) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, 21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 22) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pomaga każdemu, kto się do nas zgłosi.

Nikogo nie odsyłamy z pustymi rękoma. Każdy jest wart uwagi i szacunku. Fundusze z tytuły 1% podatku od Polaków to dla nas ważny punkt w budżecie, dzięki któremu możemy lepiej i sprawniej pomagać ludziom w potrzebie. Oddaj 1% podatku- to nic nie kosztuje.

Więcej na: