Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Serbach

I Komunia Święta

1. O sakramencie:

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (KKK nr 1322-1323)

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie:

„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (J 6,53-54)

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również:

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56)

Chrystus Pan ustanowił więc sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

2. I Komunia Święta w naszej parafii:

I Komunia święta odbywa się zawsze w drugiej połowie maja. Aby dziecko mogło przygotowywać się w naszej parafii do I Spowiedzi Świętej i I Komunii Świętej rodzice składają deklarację oraz dostarczają zaświadczenie o chrzcie (jeśli chrzest był poza parafią) i zgodę na sakrament jeśli miejsce zamieszkania jest inne niż nasza parafia.

3. W ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii świętej należy:

  • Dziecko jest zobowiązane regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej.
  • Dziecko jest zobowiązane wykazać się znajomością podstawowych prawd wiary.
  • Dziecko uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej
  • Dziecko uczestniczy w spotkaniach w ramach tzw. katechezy sakramentalnej w kościele.
  • Rodzice zobowiązują się uczestniczyć w wyznaczonych spotkaniach z kapłanem.

4. Grupy, które przystąpiły do I Komunii Świętej:

W naszym kościele w Serbach 21 maja 2023 r. na uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 odbyła się uroczystość przyjęcia

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach w

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach w

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli w dniu 23

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach w

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach w dniu 20 września 2020r.

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele filialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli w dniu 30 sierpnia 2020r.

Lista dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła w Serbach w dniu 27 maja 2019r.